Station Starting with "E"

Find Indian railway station information: times, timetables, map, station finder, facilities, train companies. Stations beginning with 'E'

S#

Station Name

Code

Division

1

EDN

Madurai

2

EDP

Madurai

3

EVA

Thiruvananthapuram

4

EDD

Guntakal

5

EDG

Sealdah

6

EGT

Chennai

7

EKM

Chennai

8

EKR

Danapur

9

EKC

Malda

10

EKL

Prayagraj

S#

Station Name

Code

Division

11

EKI

Katihar

12

EKMA

Varanasi

13

EKH

Danapur

14

EKNR

Vadodara

15

YLM

Vijayawada

16

EL

Salem

17

ETR

Palakkad

18

ELR

Chennai

19

ENB

Bikaner

20

EPR

Mumbai Western

S#

Station Name

Code

Division

21

EE

Vijayawada

22

ENR

Chennai

23

ERC

Jhansi

24

ELL

Lumding

25

ERL

Thiruvananthapuram

26

IRP

Thiruvananthapuram

27

EDU

Salem

28

ERG

Thiruvananthapuram

29

ERS

Thiruvananthapuram

30

ERN

Thiruvananthapuram

31

ED

Salem

32

YP

Secunderabad

33

ETAH

Prayagraj

34

ETK

Palakkad

35

ETW

Prayagraj

36

ETUE

Agra

37

ETP

Salem

38

ETMD

Palakkad

39

ETM

Thiruvananthapuram

40

ELM

Palakkad

41

EKN

Madurai

42

EZP

Thiruvananthapuram